Velkommen til Vorup Tennisklub

Vi råder over 3 grusbaner samt klubhus med faciliteter som køkken, toiletter samt omklædnings-/baderum

Velkommen til Vorup Tennisklub

Vi råder over 3 grusbaner samt klubhus med faciliteter som køkken, toiletter samt omklædnings-/baderum

Velkommen til Vorup Tennisklub

Vi råder over 3 grusbaner samt klubhus med faciliteter som køkken, toiletter samt omklædnings-/baderum

Generalforsamling lørdag, den 2. april 2016 kl. 14.00

Generalforsamling
Lørdag 2.4.2016
kl. 14.00 I Klubhuset

Vorup, den 28. februar 2016

DAGSORDEN:

01. Valg af dirigent
02. Formandens beretning
03. Aflæggelse af regnskab
04. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson. Bestyrelsen fore-slår uændret kontingent.
05. Valg af
1. Bestyrelse: Leif Jacobsen, Gert Warberg og Tommy Christensen er på valg.
2. Suppleant:
3. 1 revisor: Kurt Kragh er på valg
06. Indkomne forslag: forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest den 14 dage før general-forsamlingen.
07. Eventuelt.

Klubben er vært ved en kop kaffe m/tilbehør.
Vi glæder os til at se jer den 2. april. Vi forventer at holde standerhejsning lør-dag 30. april 2016 kl. 14.00.

Venlig hilsen – på bestyrelsens vegne
Tommy Christensen

Ad punkt 6, indkomne forslag:

Vedtægtsændringer:
Med det formål at modernisere klubbens vedtægter samt tilpasse vedtægterne til klubbens aktuelle situation foreslås:

Ændring af vedtægternes punkt 6:
Nuværende tekst:
Klubbens betyrelse består af 5 medlemmer, der tillige med en suppleant vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur hvert 2. år, første gang 3 medlemmer, næste gang 2.
Ny tekst:
Klubbens bestyrelse består af 4 medlemmer, der tillige med en suppleant væl-ges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur hvert andet år, 2 ad gangen.
Afsnittet der starter med ”På den ordinære generalforsamling…” udgår.
Nuværende tekst:
Derudover bemyndiges bestyrelsen til at nedsætte andre relevante udvalg.
Ny tekst:
Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte relevante udvalg.

Ændring af vedtægternes punkt 7:
Nuværende tekst:
…at regnskabet er revideret af 2 af generalforsamlingen blandt klubbens..
Ny tekst:
…at regnskabet er revideret af den af generalforsamlingen blandt klubbens…

Ændring af vedtægternes punkt 9:
Nuværende tekst:
5. Valg af bestyrelse, suppleant, 2 revisorer og spilleudvalg
Ny tekst:
5. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor.
Nuværende tekst:
…indsendes skriftligt til formanden inden 1. marts.
Ny tekst:
…indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Ændring af vedtægternes punkt 11:
Teksten efter …”en forening under SIKR”; udgår.


Lukket for kommentar.

 

 
 
previous next